Aktualności
Home / Staże i programy aktywizacyjne min. dla mieszkańców Gminy Ulanów
wróć do wiadomości

Projekt skierowany jest docelowo do  72 osób bez pracy w wieku 30+, zamieszkujących obszar powiatów: niżański, lub leżajski, lub kolbuszowski, którzy zostaną objęci wsparciem w postaci:
1) Indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, zakończonych opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) związanego z dalszym rozwojem zawodowym Uczestnika/czki;
2) Udziału w Mentoringu jako rozszerzonym indywidualnym poradnictwie zawodowym;
3) Szkoleń zawodowych zakończonych uzyskaniem kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych zgodnie z potrzebami uczestników projektu oraz związanych z branżami zgodnymi z zapotrzebowaniem pracodawców w województwie podkarpackim (przykładowe szkolenia: kwalifikacja wstępna C, kurs spawania I stopień, programowanie CNC, kelner, pomoc kuchenna, barista, dekarz, wizażysta);
4) Udziału w 6-cio miesięcznych płatnych stażach zawodowych pod opieką opiekuna stażysty;
5) Zapewnienie wsparcia pośrednika pracy.Udział w projekcie jest nieodpłatny dla wszystkich uczestników!

Wsparcie towarzyszące dla uczestników obejmie również m.in.:
1) Wypłatę stypendium szkoleniowego oraz stażowego podczas odbywania szkoleń zawodowych oraz staży przez uczestników;
2) Opłacenie składek ZUS, jeśli uczestnik/czka nie posiada ubezpieczenia z innego tytułu, NNW w czasie szkoleń i staży;
3) Zwroty kosztów dojazdu dla uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania poza miejscowością, gdzie udzielana jest dana forma wsparcia;
4) Pokrycie kosztów badań lekarskich koniecznych do rozpoczęcia szkoleń, lub staży oraz kosztów egzaminów po zakończeniu szkoleń;
5) Wyżywienie oraz przerwy kawowe podczas udziału uczestników w grupowym poradnictwie zawodowym oraz podczas udziału w szkoleniach zawodowych;
6) Materiały biurowe i szkoleniowe dla uczestników;
7) Pokrycie kosztów jednorazowego przygotowania stażysty do odbycia staży zawodowego.

Dla kogo?:
Projekt skierowany jest do osób, które jednocześnie spełniają 4 warunki:
1) Nie posiadają zatrudnienia (uczestnikami mogą być zarówno osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy, jak i osoby niepracujące i niezarejestrowane w Urzędach pracy);
2) Ukończyły 30-ty rok życia;
3) Nie posiadają przeciwskazań zdrowotnych do udziału w projekcie oraz do podjęcia zatrudnienia;
4) Posiadają miejsce zamieszkania na obszarze powiatu niżańskiego, lub leżajskiego, lub kolbuszowskiego.
Do projektu zapraszamy zwłaszcza kobiety i/lub osób długotrwale bezrobotne (to jest osoby, które pozostają bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy) i/lub osoby, które zakończyły edukację na poziomie ponadgimnazjalnym, lub niższym (to jest na poziomie: szkoły podstawowej, lub gimnazjum, lub liceum, lub liceum profilowanego, lub technikum, lub technikum uzupełniającego, lub zasadniczej szkoły zawodowej).

Rekrutacja do projektu:
Rozpoczęcie rekrutacji do projektu planowane jest w styczniu 2018 roku.

Pozostałe informacja:
1) Cele projektu
: Zwiększenie, w okresie 01.01.2018-30.04.2019, poziomu aktywności zawodowej 72 osób [40 kobiet; 32 mężczyzn] bezrobotnych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie powiatów: niżańskiego, leżajskiego oraz kolbuszowskiego, poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, umożliwiającym ucz. proj.:
a) ustalenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego;
b) nabycie/podniesienie/zmianę kompetencji/kwalifikacji zawodowych;
c) nabycie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy;
d) nabycie/aktualizacje praktycznego doświadczenia zawodowego i umiejętności funkcjonowania w naturalnym środowisku pracy.
2) Planowane efekty projektu: osiągnięcie efektywności zatrudnieniowa min. 39% kobiet i/lub 38% osób o niskich kwalifikacjach po opuszczeniu programu.

WARTOSĆ PROJEKTU: 1 914 256,32 zł.
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 627 117,87 zł.

 

Źródło: san24.pl

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Wordpress Theme